Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“

РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ  ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ- БАЗОВИ

 

Учител

Клуб

Клас

Общ брой часове

1.

Тансел Сюлейман

Базови дигитални умения

„Аз и компютъра“

      І - ІІІ

70