ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИТЕ 

 

Дейност 2 - Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електонна среда

                                                     2020-2021 уч. година

Учител

Група

Клас

1.

Мирена Колева Маринова

І- ва

2020-2021 уч. година

І и ІV

2.

Тансел Сали Исмаил-Сюлейман

ІІ- ра

2020-2021 уч. година

V и VІ

 

 

                                                        2021-2022 уч. година

Учител Група Клас
1. Емилия Петрова Стоянова

I- ва 

2021-2022 уч. година

I клас

 Дейност 5 - Подготовка за НВО - IV - VII клас

                                                   2022-2023 уч. година

Учител Група Клас
1. Мирена Колева

I- ва

2022-2023 уч. година

IV клас
2. Калоян Колев

II- ра

2022-2023 уч. година

VII клас
3. Тансел Сюлейман

III- та

2022-2023 уч. година

VII клас