Проекти

: BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“

: BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови).

Научи повече
ПРОЕКТ  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече