Прием в ОУ " Васил Левски" с. Коритен

Приемат се ученици от І до VІІ клас в дневна форма на обучение.